Skip to content
Arabic

تأشيرات الشريك (الزوج أو الشريك بالمساكنة)

عندما تشير صفحة المعلومات هذه إليك بـ "أنت"، فهذا يعني مقدم الطلب، وتتضمن الشخص الذي ينوب عنه أو ممثله أو الشخص الداعم له. عندما تشير إلينا "نحن" فالمقصود هو محكمة الاستئناف الإدارية (AAT).

[PDF]
English

Partner Visas (spouse or de facto)

This fact sheet provides general information only. It is not legal advice about your case. If you have a question about the law or how it applies to your case, you should seek legal advice.
 

If you have any feedback about this factsheet, please contact the AAT’s Legal and Policy Section at [email protected].

[PDF]
Punjabi

ਪਾਰਟਨਰ/ਸਾਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (ਜੀਵਨਸਾਥੀ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਡੀ ਫੈਕਟੋ)

ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ “ਤੁਸੀਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ "ਅਸੀਂ" ਜਾਂ "ਸਾਡੇ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਏ.ਏ.ਟੀ.

[PDF]
Simplified Chinese

伴侣签证(配偶或事实伴侣)

当本情况说明书提及“您”时,指的是申请人,包括他或她的提名人、代表或支持人员。当提到“我们(主语)”或“我们(宾语)”时,指的是 AAT

[PDF]
Vietnamese

THỊ THỰC BẠN ĐỜI (NGƯỜI PHỐI NGẪU HAY VỢ CHỒNG KHÔNG HÔN THÚ)

Khi Tờ Thông Tin này đề cập “Quý vị” thì có nghĩa đó là đương đơn, và bao gồm người nhận được ủy quyền, người đại diện hoặc người hỗ trợ của quý vị. Khi Tờ Thông Tin đề cập “Chúng tôi” thì đó có nghĩa là Tòa AAT.

[PDF]